پوشش های داخلی لوله های فولادی برای دو هدف اصلی جلوگیری از خوردگی و تسهیل جریان سیال اجرا می شوند. انتخاب پوشش لوله داخلی مناسب برای خط لوله ارتباط مستقیمی با سیال عبوری از آن دارد. بنابراین هرچه خورندگی سیال و ترکیبات آن بالاتر باشد نیازمند پوشش داخلی با قابلیتهای بالاتری هستیم. عوامل مهم دیگر، دمای کاربری خط لوله و فشار سیال است که در انتخاب نوع پوشش داخلی لوله تاثیر گذارند.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙